Üyelik Aydınlatma

İMOVASYON BİLİŞİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İmovasyon Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“İMOVASYON veya Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman; kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarını ve toplanma yöntemlerine güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz şöyledir:

Kimlik Bilgileri: Kullanıcı adı;

İletişim Bilgileri: E-posta Adresi; 

Diğer Bilgileri: Şifre;

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni ile belirlenen kapsam ve amaçlar dışında kullanılmamak kaydıyla, veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlenecektir.

 (1) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Toplanmasındaki Hukuki Sebep

Kişisel verilerinizin; sizlere sunduğumuz hizmet kapsamında elektronik ileti gönderimi sağlayabilmek amacıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla İMOVASYON’un meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak İMOVASYON tarafından işlenmektedir.

(2) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Tarafımızdan, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde toplanan ve belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz gerektiği ölçüde şirket hissedarı, şirket yetkilileri, gerçek kişiler ile hizmetin mahiyeti gereği aktarılabilmektedir.

Şirketimizce, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde toplanan ve belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıdaki kişilere aktarılabilecektir:

  1. İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz ve olası yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlar ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere.
  2. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmî kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına.
  3. Açık rızanız olması halide; Pazarlama amacıyla Bitlo Teknoloji Anonim Şirketi’ne aktarılacaktır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Yurt Dışına Aktarım

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmaktadır. 

 (3) Kişisel Verilerinizin Toplanması Yöntemi

Kişisel verileriniz tarafımızdan internet sitesi üzerinden, Şirketimiz’e yapılan yazılı ve dijital başvurularla, elektronik olarak toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilmesi için toplanacaktır.

 (4) Kişisel Verilerinize Yönelik Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi gerçek kişiler Şirketimiz’den;

  1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, sizler haklarınızı ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, İMOVASYON tarafından oluşturulmuş başvuru formunu web sayfamızdan veya elden almayı talep ederek ıslak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla “Sanayi Mahallesi Uçar Sokak No.6 Daire.3 Kağıthane/İstanbul” adresine postalayarak veya elektronik posta adresimiz: [email protected] ile iletilebilirsiniz. Taleplerinizi şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz, en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize yazılı cevap verilmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Yukarıda detayları yer alan Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.